ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ

National Accreditation Board (NAB), £ÀªÀ zɺÀ°, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä ¢£ÁAPÀ: 17.08.2015 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ KSOCA ¸ÀA¸ÉÜUÉ Accreditation zÉÆgÀQgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ KSOCA ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.

Copyright © 2013 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ | Designed by Nexusinfo